Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam.

Nguyễn Quang Duy Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam. Muốn thiết lập một Thể Chế Tự Do Việt Nam cần một Hiến Pháp Dân Chủ điều này không cần phải bàn tới, nhưng có người vẫn tin rằng phải trở lại với Hiến Pháp 1946. Trên diễn đàn BBC trước đây,Đọc tiếp “Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam.”