Cái giá của độc đảng

Nguyễn Lễ. BBCVietnamese.com, Bangkok, 15 tháng 9, 2013 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện đất nước Việt Nam suốt mấy mươi năm qua Việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết bám giữ quyền lãnh đạo của mình là điều dễ hiểu. Nhưng cái lý lẽ Đảng đưa ra mới khó hiểu. CácĐọc tiếp “Cái giá của độc đảng”