Đảng CSVN lấy ý kiến về báo cáo chính trị cho Đại Hội Đảng XII

BBC, 14-9-20Xin n15, 6 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150915_cpv_political_report  Image copyright AP Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII sẽ lựa chọn dàn lãnh đạo mới Đảng CSVN vừa công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng XII cho nhân dân đóng góp ý kiến. Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắtĐọc tiếp “Đảng CSVN lấy ý kiến về báo cáo chính trị cho Đại Hội Đảng XII”