Sau Tạ Phong Tần, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tù nhân chính trị

RFA.  015-09-21 http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/Vn-free-blog-us-call-more-release-09212015082011.html Ông Terry White, viên chức phụ trách quan hệ công chúng của tòa Đại sứ Mỹ ở Hà nội nói rằng Hoa kỳ kêu gọi chính phủ Việt nam hãy trả tự do không điều kiện cho các tù nhân chính trị, và hãy cho phép mọi người dân Việt nam đượcĐọc tiếp “Sau Tạ Phong Tần, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tù nhân chính trị”

Tiếng nói bên ngoài và cuộc đấu tranh bên trong

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2015-09-21 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/outside-world-s-response-09212015054802.html 09212015-outside-world-s-response.mp3 Các nhà đấu tranh Blogger Điếu Cầy, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Blogger Tạ Phong Tần RFA http://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F44OwK74u0Ie.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df361c897cc3ceac%26domain%3Dwww.rfa.org%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Ff3cc1ecb643261e%26relation%3Dparent.parent&container_width=521&href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRFAVietnam&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=true&width=250 <Thêm một tù nhân chính trị tại Việt Nam, cô Tạ Phong Tần, đến Hoa Kỳ do áp lực của chính quyền Mỹ cũng nhưĐọc tiếp “Tiếng nói bên ngoài và cuộc đấu tranh bên trong”

Blogger Tạ Phong Tần đến Mỹ

Ngọc Lan, thông tín viên RFA, California. 2015-09-20 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ta-phong-tan-land-america-09202015124807.html 09202015-ta-phong-tan.mp3 Vào khoảng 9 giờ địa phương ngày 19 tháng 9, 2015 nữ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần đã đến phi trường Los Angeles. (từ trái Blogger Điếu cầy, bà Tạ Phong Tần và nữ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn) RFA screenshotĐọc tiếp “Blogger Tạ Phong Tần đến Mỹ”