Xã hội dân sự Việt Nam đang đem lại những thay đổi về chính trị

http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/10/15/xa-hoi-dan-su-viet-nam-dang-dem-lai-nhung-thay-doi-ve-chinh-tri/

Sự thành lập của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự ở Việt Nam ngày 23/9/2013 cho thấy xã hội dân sự Việt Nam bắt đầu ‘huy động lực lượng’ – bước thứ ba trong quá trình phát triển của nó. Diễn đàn này là sản phẩm của một Tuyên Ngôn gọi là “TUYÊN BỐ Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị”, được ký bởi một nhóm 130 công dân Việt Nam.

VIETNAM-MILITARY-HISTORY-GIAP

East Asia Forum / Dân luận

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

Chuyển ngữ: Nguyễn Công Huân

Văn hóa chính trị Việt Nam đang chuyển biến dần từ toàn trị sang đa nguyên đa đảng (pluralism). Tại sao vậy? Bởi vì xã hội dân sự độc lập và ngày càng phát triển đang thách thức công khai sự cai trị của Đảng CSVN.

Ví dụ sinh động nhất là bản kiến nghị được ký bởi Nhóm 72, một phong trào của những nhân sĩ, trí thức, đảng viên và quan chức cao cấp đã về hưu được nhiều người biết đến trên cả nước. Vào đầu năm 2013, Nhóm 72 đã gửi bản nháp Hiến Pháp do họ tự thảo với tư tưởng phương Tây tới Quốc hội Việt Nam, yêu cầu một hệ thống bầu cử đa đảng và không loại trừ, và đòi hỏi Việt Nam chuyển đổi từ độc đảng sang dân chủ. Sau hoạt động của Nhóm 72, các kiến nghị và các phong trào khác đã nổ ra khiến nhà cầm quyền phải tăng cường kiểm soát và đàn áp.

Các phong trào gần đây bao gồm, ví dụ, Tuyên Bố của Các Công Dân Tự DoTuyên Bố 258, bởi một nhóm các blogger; và gần đây nhất là một lá thư ngỏ được viết và truyền bá trên mạng Internet bởi một cựu đảng viên Đảng CSVN kêu gọi thành lập một đảng chính trị mới để cạnh tranh với Đảng CSVN.

Và giờ đây đã có một sự lựa chọn rõ ràng về phương tiện truyền thông, giữa các lý thuyết gia và tuyên truyền viên của Đảng CSVN, những người sử dụng hệ thống truyền thông do nhà nước quản lý, và các thành viên của xã hội dân sự, những người viết trên các hệ thống mạng xã hội.

Và các thành viên của xã hội dân sự đã có những thành công. Vào tháng Năm 2013, một nhóm gồm 20 tổ chức đã thuyết phục được Quốc hội Việt Nam – nơi vẫn hoạt động dưới chỉ đạo của Đảng CSVN – để tạm hoãn thông qua một bản dự thảo luật đất đai bằng cách đệ trình những khuyến nghị độc lập dựa trên tham vấn cộng đồng.

Nhiều thành viên bất đồng chính kiến của xã hội dân sự là đảng viên Đảng CSVN và đã từng là các quan chức trong chính quyền. Những người này cất tiếng nói vì họ quá tức giận với sự suy sụp của Việt Nam. Đã gần 70 năm trôi qua kể từ khi Đảng CSVN nắm quyền ở miền Bắc, và 38 năm kể từ khi họ kiểm soát được toàn bộ đất nước, chưa bao giờ quyền lực và tính chính danh của họ bị thách thức như hiện nay.

Lý do đơn giản là vì Đảng đã thất bại trong con mắt của người dân.

Thứ nhất, mặc dù Hiến Pháp Việt Nam quy định về việc trưng cầu dân ý, nhưng điều này chưa bao giờ được thực hiện tại đây. Thay vào đó, Đảng đã nắm quyền kiểm soát Hiến Pháp. Nhóm 72 và các tổ chức xã hội dân sự khác gần đây đã thực hiện một chiến dịch lâu dài, tốn kém và được nhiều người biết đến để thu thập ý kiến của công chúng về bản dự thảo hiến pháp. Và Đảng CSVN đã lờ họ đi.

Thứ nhì, tham nhũng đang tràn lan, nhưng nó không được giải quyết một cách hiệu quả vì nhiều lý do, trong đó bao gồm cả một nền tư pháp lệ thuộc vào Đảng CSVN. Chính phủ được xây dựng trên nền tảng quan hệ móc nối trong – ngoài.

Thứ ba, nhà cầm quyền tùy tiện cưỡng chế người dân di dời khỏi mảnh đất của mình cho những dự án xây dựng, mặc dù nông dân chiếm tới 80% dân số và là người ủng hộ nhiệt tình cho Đảng CSVN. Vấn đề này là kết quả của những điều luật không đúng chuẩn mực và mơ hồ. Đất đai được sở hữu bởi cá nhân, nhưng được điều hành bởi chính quyền.

Thêm vào đó, quyền con người và các quyền tự do bị xâm phạm, bao gồm cả quyền được biểu tình phản đối hành vi gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông.

Thứ năm, kinh tế đang ở ngưỡng nguy hiểm, có xu hướng trượt sâu vào trì trệ.

Tất cả những vấn đề trên đều là vấn đề của thể chế, như các nhà hoạt động xã hội dân sự đã chỉ ra. Hiệu suất của lực lượng lao động bị cản trở vì sự sáng tạo và tự do bị cấm đoán. Chỉ khi nhà nước độc đảng chuyển thành một xã hội dân chủ đa nguyên thì quốc gia mới có thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Nghiên cứu so sánh về thay đổi thể chế – từ cộng sản sang dân chủ – ở các nước Trung và Đông Âu cho thấy xã hội dân sự có thể là lực lượng thúc đẩy thay đổi. Xã hội dân sự ở Trung Âu đã trải qua 4 bước phát triển: phòng thủ, nổi lên, huy động lực lượng và thể chế hóa. Trong hai bước đầu tiên (phòng thủ và nổi lên) các cá nhân, các nhóm độc lập và các phong trào đòi quyền tự chủ và theo đuổi những mục tiêu bị giới hạn trong một không gian công được nới rộng khi mà nhà nước độc đảng buộc phải có những nhượng bộ nhất định. Trong bước thứ ba (huy động lực lượng), các nhóm và cá nhân tìm cách hạ thấp tính chính danh của nhà nước độc đảng và cung cấp cho công chúng những dạng thức chính quyền thay thế. Trong giai đoạn thứ tư (thể chế hóa), chúng ta chứng kiến quan hệ hợp tác giữa nhà nước và xã hội dân sự, khi mà luật pháp được thiết lập để đảm bảo bầu cử tự do. Những phát triển gần đây ở Việt Nam cho thấy các nhà hoạt động xã hội cũng đang đi theo 4 bước tương tự.

Sự thành lập của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự ở Việt Nam ngày 23/9/2013 cho thấy xã hội dân sự Việt Nam bắt đầu ‘huy động lực lượng’ – bước thứ ba trong quá trình phát triển của nó. Diễn đàn này là sản phẩm của một Tuyên Ngôn gọi là “TUYÊN BỐ Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị”, được ký bởi một nhóm 130 công dân Việt Nam. Diễn đàn được đặt ra như một nơi ‘trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa’. Việc Đảng CSVN trả lời sao trước sáng kiến này sẽ là dấu hiệu cho thấy thái độ của nó trước văn hóa chính trị thay đổi ở Việt Nam.

Việc thành lập Diễn đàn Xã hội Dân sự có thể là bước đầu tiên để tiến tới sự thay đổi thể chế. Nó cũng có thể chỉ là một lời sáo rỗng mà không đem lại thay đổi đáng kể nào. Nhưng nếu không phải nó, thì một tổ chức khác sẽ là chất xúc tác. Xã hội dân sự Việt Nam đang thay đổi chính trị ở quốc gia này.

Nguyễn Hồng Hải là nghiên cứu sinh tại Trường Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Quốc Tế, Đại học Queensland.

Vietnamese civil society bringing political change

Vietnamese civil society bringing political change

October 11th, 2013

Author: Hai Hong Nguyen, UQ

Vietnam’s political culture is gradually transforming from totalitarianism to pluralism. Why? Because an emerging and independent civil society is openly challenging communist party rule.

The most high-profile example is a petition signed by Group 72, a movement of nationally well-known personalities, intellectuals, party members and retired high-ranking officials of the communist government. In early 2013, Group 72 submitted its own draft Western-style constitution to the Vietnamese legislature, requested a multi-party and inclusive election, and called for Vietnam to transform from a one-party state into a democracy. After Group 72’s motion, other petitions and movements prompted the authorities to increase control and repression.

Other recent movements included, for example, the Declaration of Free Citizens; Declaration 258, by a group of bloggers; and more recently an open letter written and circulated on the internet by a veteran communist party member calling for the founding of a new political party to compete with the Communist Party of Vietnam (CPV).

There is now a clear choice of media in Vietnam, between the CPV’s theorists and opinion writers, whose articles are published in the state-controlled media, and members of civil society, who write on social media networks.

And civil society members are having some success. In May 2013, a group of 20 organisations managed to convince the Vietnamese parliament — which operates under the direction of the CPV — to postpone the passage of a draft revised land law by presenting independent recommendations based on community consultations.

Many dissenting members of civil society are CPV members and once held senior offices in the government. These people are speaking out because they are frustrated with Vietnam’s decline. It is nearly 70 years since the CPV took power in the north of Vietnam and approximately 38 years since it took over the rest of the country, never in that time has its rule and legitimacy been challenged as now.

The reason, simply put, is that the party is failing its people.

First, even though the Vietnamese Constitution prescribes a referendum, a referendum has never been held. Instead, the party controls the Constitution. Group 72 and other civil society organisations recently waged a lengthy, high-profile and costly campaign to collect public comments on the draft revised constitution. The CPV ignored them.

Second, corruption is rampant, but it is not addressed effectively for various reasons, including a subservient judiciary. The government is built on patron–client relationships.

Third, the authorities arbitrarily evict people from their land for construction projects even though farmers account for nearly 80 per cent of the population and are loyal believers in the CPV. This problem results from vague and inappropriate legal provisions. Land is owned by the people, but managed by the state.

In addition, human rights and freedoms are violated, including the right of demonstrators to protest China’s aggressive moves in the South China Sea.

Fifth, the economy is at risk of sliding into deep stagnation.

All of these problems are institutional, as civil society activists point out. The productivity of the labour force is repressed because human creativity and freedom cannot flourish. Only when the party-state transforms to a pluralist democracy will the country escape its social and economic crises.

Comparative studies of regime change from communism to democracy in Central and Eastern European countries show that civil society can be a driving force for change. Civil society in Central Europe underwent four stages of development: defensive, emergent, mobilisational and institutional. In the first two stages (defensive and emergent), individuals, independent groups and movements asserted their autonomy and pursued limited goals in a public space that widened as the reforming party-state gave certain concessions. In the third stage (mobilisation), groups and individuals sought to undermine the legitimacy of the party-state and offer alternative forms of governance. The fourth stage (institutional) sees a cooperative relationship between the state and society, in which laws are enacted to ensure free elections. Recent developments in Vietnam suggest that civil society activists are following the same pattern.

The establishment of a ‘Civil Society Forum’ in Vietnam on 23 September shows that Vietnamese civil society is beginning to ‘mobilise’ — it is in the third stage of development. This forum is the product of a manifesto called the Declaration on the Implementation of Civil and Political Rights’, which was prepared by a group of 130 Vietnamese citizens. The forum is set to be ‘a venue where organizations, groups, individuals can express their views … exchange and garner opinions that contribute to transforming the political regime in our country from totalitarianism to democracy in a non-violent manner’. The CPV’s response to this initiative will be a sign of its attitude to Vietnam’s changing political culture.

The establishment of the forum might be the first step toward regime transformation. It might also create an empty mouthpiece that brings no significant change. But if this organisation is not the catalyst, something else will be. Vietnam’s civil society is changing the country’s politics.

Hai Hong Nguyen is a PhD candidate at the School of Political Science and International Studies, University of Queensland.

http://www.eastasiaforum.org/2013/10/11/vietnamese-civil-society-bringing-political-change/

Để lại ý kiến của bạn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: