Bàn về tự ứng cử và tẩy chay bầu cử

Nguyễn Mạnh Hùng. 2016-02-20 http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/readers-opinions-0220-02202016112404.html Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 ở Hà Nội 21/1/2016.. AFP PHOTO “Việt Nam dân chủ thế này là cùng” Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Việt Nam dân chủ thế này là cùng”, phongĐọc tiếp “Bàn về tự ứng cử và tẩy chay bầu cử”