‘Đảng cần lấy lại niềm tin trong dân’

BBC, 22 tháng 1 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160122_bui_quang_vinh_speech_party_congress  Image caption Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh tại London 09/2015 Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng 12, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu Tư, ông Bùi Quang Vinh, nói rằng việc phải đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinhĐọc tiếp “‘Đảng cần lấy lại niềm tin trong dân’”